Proszę wypełnić


Imię i nazwisko:
Email lub telefon:

a pracownik biura skontakuje się z Państwem lub proszę zadzwonić:

601 550 768

Płynność finansowa a Wypłacalność

Wypłacalność niekiedy utożsamiana jest z płynnością finansowa, jednak są to dwa odmienne terminy znacznie różniące się od siebie. Poprzez płynność finansowa należy rozumieć zdolność do terminowego regulowanie bieżących zobowiązań, uwarunkowaną posiadaniem płynnych aktywów, które powinna posiadać każda jednostka chcąca prawidłowo funkcjonować. Wypłacalność natomiast definiuje się jako zdolność do terminowego regulowania ogółu zobowiązań. Rozróżniając te dwa pojęcia nasuwa się pytanie: ,,Czy mając płynność finansową jednostka zawsze jest wypłacalna?”, ""Czy brak płynności finansowej oznacza niewypłacalność”?

Płynność finansowa nie zawsze jednak gwarantuje jednostce wypłacalność, podmiot gospodarczy może posiadać płynne aktywa które umożliwiają spłatę zobowiązań bieżących, jednak może nie dysponować majątkiem którego wysokość umożliwiła by pokrycie wszystkich zobowiązań.

Przedsiębiorstwo może być wypłacalne i równocześnie nie posiadać płynności krótkoterminowej, jednak że w dłuższym okresie braku płynności finansowej jednostka niewątpliwie stanie się niewypłacalna. Próg wypłacalności wyznacza minimalną sprzedaż niezbędną z punktu widzenia zrealizowania przewidywanych wydatków gotówkowych.

Rozliczenia Szczecin

Próg wypłacalności można ustalić biorąc pod uwagę, iż zakup surowców i materiałów do produkcji lub towarów jest dokonywany gotówkowo tj. bez udzielenia przez dostawców kredytu kupieckiego, w przedsiębiorstwie nie występują odroczone płatności z tytułu sprzedaży wyrobów, towarów i usług. Wpływy ze sprzedaży zrównują się z przychodami uzyskanymi ze sprzedaży, a wydatki związane z prowadzoną działalnością operacyjną są równe tzw. kosztom gotówkowym, (m.in. koszty zużycia materiałów, koszty wynagrodzeń; nie zalicza się natomiast do tych kosztów amortyzacji), natomiast Zapasy mają ustabilizowany charakter dzięki czemu nie powodują istotnych zmian w wielkości strumieni gotówkowych w badanym okresie.

Promocja i Marketing biur rachunkowych:  Reklama biur rachunkowych